_

Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do przeglądnięcia najważniejszych informacji jak działa Przedszkole 90 im.Świętego Mikołaja w Krakowie

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest ramowy rozkład dnia?

6.30-8.30 Zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia o charakterze wyrównawczo-kompensacyjnym (indywidualne i w małych grupach). Utrwalanie wierszy, piosenek oraz nabytych sprawności i umiejętności. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

8.30-9.00 Śniadanie.

9.30-11.45 Tworzenie zabawowych sytuacji edukacyjnych w celu poszerzenia już posiadanych oraz zdobywania nowych wiadomości i doświadczeń. Doskonalenie i rozwijanie umiejętności oraz samorealizowanie się dzieci w różnych formach, w sali i na świeży powietrzu.

11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00-12.30 Obiad.

12.30-14.45 Oddział I – leżakowanie. Oddziały II, III, IV wykańczanie prac, indywidualne zajęcia wyrównawcze, praca z dziećmi uzdolnionymi. Samorzutne zabawy w sali lub w ogrodzie.

14.30-15.00 Podwieczorek.

15.00-17.30 Gry stolikowe. Przygotowanie materiałów do zajęć plastycznych na następny dzień. Gry i zabawy dydaktyczne. Zabawy w kącikach zainteresowań.

Kiedy należy przyprowadzać i odprowadzać dzieci?

Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola prosimy dostosować do ramowego rozkładu dnia. Szczególnie prosimy o przyprowadzanie dzieci przed godziną 8.15. Codziennie o tej porze ustalamy ilość obiadów na dany dzień, dlatego wszystkie ewentualne późniejsze przyjścia dziecka do przedszkola muszą być zgłoszone nauczycielce przed godziną 8.30. Ze względów organizacyjnych prosimy o nie przychodzenie po dzieci w czasie obiadu. Do przedszkola przyprowadzać i odbierać dzieci mogą tylko osoby dorosłe.

Przedszkole przejmuje opiekę nad dzieckiem w momencie przekazania dziecka nauczycielce w sali zajęć i sprawuje ją do chwili przejęcia z sali zajęć dziecka przez rodzica, albo osobę przez niego upoważnioną. Na każde żądanie rodzica lub prawnego opiekuna dziecko będzie wydane z przedszkola. Ewentualne ograniczenia tych osób do odbierania dziecka mogą odbywać się tylko na podstawie wyroków sądowych, których oryginały należy okazać dyrektorowi przedszkola. Rodzic, bądź prawny opiekun może upoważnić inną osobę dorosłą do odbierania jego dziecka z przedszkola. Upoważnienie takie należy napisać osobiście w specjalnym zeszycie, znajdującym się u nauczycielek oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

Do czego są zobowiązani rodzice przyprowadzając dzieci do przedszkola?

Rodzice przebywający na terenie przedszkola zobowiązani są do zastosowania się do obowiązujących w placówce zasad i regulaminów. Między innymi:

– Okazania dowodu tożsamości na życzenie pracownika przedszkola.

– Kulturalnego i bezpiecznego zachowania się w trakcie ubierania dzieci w szatni, nie sadzania dzieci na szafkach, cierpliwego współdziałania z dzieckiem w czasie ubierania, nie ograniczania jego samodzielności i nie okazywania zniecierpliwienia.

– Zachowania taktu i dyskrecji dotyczących całej społeczności przedszkola, w szczególności nie wynoszenia na zewnątrz spraw dotyczących innych dzieci.

– Współdziałania z nauczycielkami, w szczególności czytania wywieszanych zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych (tablica ogłoszeń przy kancelarii) oraz na bieżąco śledzenia ogłoszeń na tablicy umieszczonej w holu przy wejściu. Udział w zebraniach grupowych indywidualnych spotkaniach indywidualnych z nauczycielką.

– Załatwiania konfliktów w sposób kulturalny, w szczególności powstrzymywania się od krytycznych uwag o przedszkolu w obecności dzieci. Wszystkie wątpliwości czy budzące niepokój spostrzeżenia należy na bieżąco wyjaśniać z nauczycielem lub dyrektorem.

– Ze względów sanitarnych zabronione jest wchodzenie do kuchni oraz korzystanie przez osoby dorosłe z sanitariatów przeznaczonych dla dzieci

Co powinna zawierać wyprawka dla dziecka?

Wyprawka dziecka powinna zawierać:

– Pantofle z chropowatą podeszwą, zapasowe majteczki i ubranie.

– Grzebień na tasiemce umożliwiającej jego wieszanie.

– Kubek, szczotkę i pastę do zębów (oprócz grupy I).

– W oddziale I koc w poszwie i piżamę. Koc, poszwa i piżama powinny być prane 1 raz w miesiącu lub w razie potrzeby częściej.

Wszystkie wyżej wymienione rzeczy należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka.

Jakie są dodatkowe zajecia w przedszkolu?

– j. angielski

– zajęcia rytmiczno-muzyczne

– gimnastyka korekcyja